W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w projekcie „Z kulturą mi do twarzy”. Powstał on w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

Celem projektu jest:

• wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

• wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

• Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

• ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane placówki, zarówno te, które działają na terenie Polski, jak i te poza granicami naszego kraju, mające możliwość realizacji założeń projektu( żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, placówki specjalne, domy kultury, świetlice, biblioteki i inne zainteresowane placówki) Zadania można dopasować do wieku uczestników.

Zadania podzielone na 4 moduły:

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

Autorka i koordynatorka projektu jest Paulina Marcysiak nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu.

Koordynatorzy w szkole: Joanna Brodzińska i Elżbieta Pawlikowska

 Sprawozdanie z realizacji projektu