Przewodnicząca - Anna Aranin 8a
Zastępca - Zofia Konieczka 8c
Sekretarz - Jakub Lis 8b
Opiekun - mgr A. Babiarz, mgr A. Napierska

 

Kolorowy tydzień

W dniach  9.05. – 13.05.2022r.   Samorząd Uczniowski SP w Górsku organizuje zabawę pod hasłem - "Kolorowy tydzień". Kolory potrafią odgrywać ważną rolę w życiu człowieka. Wiemy, że wpływają one na samopoczucie fizyczne i psychiczne. Mogą działać zarówno pozytywnie, jak negatywnie. Od wieków stosowano je w celach leczniczych wierząc, że właściwości barw przywrócą równowagę w organizmie człowieka, eliminując różne dolegliwości. Ulubione kolory mogą poprawić nastrój, ukoić nerwy, zwiększyć wydajność w szkole lub w pracy. Postanowiliśmy przyjrzeć się im bliżej i dlatego zaplanowaliśmy kolorowy tydzień w naszej szkole.

Codziennie ubieramy się w inny, wybrany kolor ubrania (szczegóły na plakacie oraz na stronie szkoły). Przedstawiciele SU będą każdego dnia odwiedzać wszystkie klasy i sporządzać raport, tj. zliczać osoby, które mają odpowiedni strój. Za właściwy strój w wybranym kolorze uznajemy odzież oraz obuwie. Drobne elementy, np. bransoletka, opaska, gumka do włosów są tylko dodatkiem do stroju, a więc nie podlegają ocenie. Za realizację zadania nie uznaje się także torby/plecaka czy makijażu/manicure. Chodzi nam o to, by szkoła zamieniła się każdego dnia w inny kolor😊

Inicjatywa ma za zadanie umilić nam kolejne dni w szkole oraz udowodnić i przekonać nieprzekonanych, że w grupie tkwi siła. Czas pokazać, która klasa w naszej szkole potrafi najlepiej i najefektywniej współdziałać😊

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w zabawie.

 

Regulamin Kolorowych Dni

w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

1.      W konkursie bierze udział cała społeczność szkoły.

2.      Każdy dzień wskazanego tygodnia jest ogłaszany dniem danego koloru.

3.      Dany kolor dotyczy odzieży i obuwia, nie dotyczy dodatków (np. pasek, bransoletka, wisiorek, gumka do włosów itp.) oraz makijażu/manicure.

4.      Kolorystyka tygodnia jest podawana do wiadomości uczniów i nauczycieli z kilkudniowym wyprzedzeniem. (wiadomość umieszczona także na stronie szkoły)

5.      Przydział kolorów określa poniższy harmonogram.

6.      Każdego dnia na innej godzinie lekcyjnej przedstawiciele SU odwiedzają klasy i sporządzają raport ilościowy.

7.      Sposób przeliczania punktów zostaje upubliczniony.

8.      Klasa codziennie zyskuje dodatkowe punkty za sprawą właściwego stroju wychowawcy.

9.      Ogłoszenie wyników nastąpi w następnym tygodniu po zakończeniu kolorowych dni.

10.  Dla zwycięskiej klasy przewidziano nagrodę.

1.Sposób przeliczania punktów: liczba uczniów w stroju w danym kolorze w danym dniu w stosunku do liczby uczniów obecnych w klasie, np. 10 ucz. odpowiednio ubranych na 15 uczniów obecnych => 67%

Procenty zamieniamy na punkty:

100% - 10pkt.

90-99% - 9pkt.

80-89% - 8pkt.

70-79% - 7pkt.

60-69% - 6pkt.

50-59% - 5pkt.

40-49% - 4pkt.

30-39% - 3pkt.

20-29% - 2pkt.

10-19% - 1pkt.

0-9% - 0pkt.

Każda klasa codziennie może otrzymać dodatkowo 5pkt., jeśli odpowiedni strój ma także wychowawca klasy.

Sumujemy wyniki z całego tygodnia i wyłaniamy zwycięską klasę!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁNEJ ZABAWY😊😊😊

SU Z OPIEKUNAMI

 

KOLORY:

 

PONIEDZIAŁEK: ŻÓŁTY

WTOREK: NIEBIESKI

ŚRODA: KRATKA/PASKI

CZWARTEK: CZERWONY

PIĄTEK: RÓŻOWY

 

 

 

 

Czym jest Samorząd Uczniowski?


Samorząd stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządy Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych.
     Takie rozumienie Samorządu Szkolnego nie jest jednak powszechne. Potocznie Samorządem Szkolnym nazywa się często wąską grupę młodzieży, która pełni określone funkcje. Stwarza to niebezpieczeństwo zaniku zainteresowania pozostałych uczniów dla spraw życia zbiorowego, nie mówiąc o tym, że jest to wypaczenie samej idei samorządności. Konieczne jest więc, aby wszyscy uczniowie w szkole mieli poczucie przynależności do Samorządu Uczniowskiego danej szkoły, aby rozumieli, iż są jego członkami i mają wpływ na organizację i przebieg życia zbiorowego w szkole. Zarząd Samorządu Uczniowskiego powinien być nie tylko organem kierowniczym, podejmującym decyzje za ogół uczniów i sprawującym nad nimi władzę, ale głównie organizatorem życia zbiorowego.
     Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.
     W systemie wychowawczym nowoczesnej szkoły Samorząd powinien spełniać niezwykle doniosłe funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien on być podstawową formą partnerskiego współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien on być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości.
     W kompetencji Samorządu nie mogą znajdować się sprawy nieważne, nikomu niepotrzebne, bądź też wynikające jedynie z doraźnych poleceń dyrekcji, rady pedagogicznej lub opiekuna. Samorząd Uczniowski funkcjonować będzie w szkole konstruktywnie i wydajnie tylko wówczas, gdy okaże się naprawdę potrzebny społeczności uczniowskiej i jeżeli każdy uczeń tę potrzebę sobie uświadomi. Samorząd musi spełniać powszechne oczekiwania uczniów, reagować na wspólne sprawy, mieć możliwość współdecydowania o całokształcie życia wewnętrznego szkoły.
     Rada Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję koordynatora samorządnej działalności młodzieży w klasach, w rozwijanych w miarę potrzeby sekcjach samorządowych, takich jak: naukowa, redakcyjna, rozrywkowa, porządkowa, radiofoniczna, dekoracyjna, sportowa i inne. Rada jest współorganizatorem życia grup wiekowych. Przewodniczący poszczególnych gryp wiekowych współdziałają z opiekunami tych grup. Współpraca ta dotyczy m.in. przygotowania apeli, gazetek oraz pełnienia dyżurów.
     Rola i wychowawcze znaczenie Samorządu Uczniowskiego w szkole zależą przede wszystkim od tego, jakie sprawy zostały mu powierzone na zasadzie pełnego i lojalnego partnerstwa z dyrekcją i radą pedagogiczną szkoły. Tylko w takiej szkole, w której Samorząd traktowany jest z całą powagą, zaś przyznane mu kompetencje są dostatecznie szerokie i respektowane, jest on wartościowym i skutecznym narzędziem wychowawczym.

Zadania, które powinny należeć do kompetencji Samorządu można ująć w następujące grupy:

Zadania związane z kształtowaniem właściwego stosunku uczniów do nauki i do procesu zdobywania wiedzy / olimpiady, konkursy przedmiotowe, wystawy szkolne, klasowe, koła zainteresowań, wytwarzanie pomocy naukowych, opracowywanie albumów itp. /.

Zadania dotyczące uczestnictwa społeczności uczniowskiej w planowaniu życia i pracy szkoły i działalności grup wiekowych / organizowanie zebrań społeczności uczniowskiej, udział uczniów w tworzeniu władzy uczniowskiej, zarządu Samorządu, organizowanie narad klasowych, spotkań młodzieży, organizowanie spotkań z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, komitetem rodzicielskim, organizowanie prac społecznie użytecznych, organizowanie systematycznych spotkań apelowych, poszukiwanie form umożliwiających przepływ informacji – gazetki, kroniki, informatory, radiowęzeł, zeszyt ogłoszeń Samorządu /.

Zadania obejmujące rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej – opieka nad klasami młodszymi, koła korepetytorów, punkty [pomocy naukowej, zapewnienie pomocy chorym uczniom, dyżury szkolne.

Zadania związane z organizowaniem czasu wolnego – działalność artystyczna, rozrywkowa, kulturalno-oświatowa, aktywny udział w pracy kół zainteresowań.

Zadania dotyczące udziału młodzieży w gospodarowaniu szkołą – organizowanie klasopracowni, urządzanie szkoły i opieka nad salami lekcyjnymi, opieka nad otoczeniem szkoły, konserwacja pomocy naukowych i sprzętu, gospodarowanie sprzętem.

Zadania określające udział uczniów w regulowaniu stosunków wewnętrznych – udział w tworzeniu prawodawstwa szkolnego, rozstrzyganie niektórych konfliktów uczniowskich w myśl postanowień zawartych w Kodeksie Ucznia, odbywanie spotkań o tematyce interesującej młodzież.

Zadania sprowadzające się do wzbogacania życia wewnętrznego szkoły, np.: pielęgnacja tradycji szkoły i Samorządu / troska o sztandar szkoły, kącik patrona, tworzenie gabinetu tradycji i opieka nad nim, uroczystości i imprezy szkolne, prowadzenie kronik, zakładanie albumów, zbieranie pamiątek, włączanie rodziców do życia szkolnego, utrzymywanie stałego kontaktu z absolwentami szkoły czy nauczycielami emerytami.

 

Jaki powinien być Samorząd Uczniowski w nowym systemie szkolnym?

      Zgodnie z oczekiwaniami MEN na program wychowawczy szkoły składa się 10 zasad. Ostatnim punktem są zasady funkcjonowania i zadania Samorządu Szkolnego / Biblioteka Reformy zeszyt 13; str. 44 Wyd. MEN /.
     Dyrektorzy szkół, szczególnie szkół średnich oczekują, że Samorząd będzie:

  • poważnym i solidnym partnerem.
  • będzie wyrażał oczekiwania ogółu uczniów, czyli będzie ich reprezentantem.
  • będzie podejmował działania oczekiwane przez całą społeczność uczniowską.
  • będzie interweniował w przypadku naruszania praw / zgodnie z zasadami określonymi w prawie szkolnym /.
  • Z zestawienia tego wynika, że taki Samorząd powinien być dla dyrektora wielką pomocą gdyż:
  • monitoruje funkcjonowanie szkoły poprzez uczniów.
  • zwiększa sprawność zarządzania.
  • przyczynia się do tworzenia mechanizmów samorządności i samokontroli uczniowskiej

Bibliografia:

Rodziewicz Julian „Równi wśród równych, czyli o Samorządzie Uczniowskim”. Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1985.

Łuczyńska Barbara „W poszukiwaniu koncepcji Samorządu Uczniowskiego, jako sztuki kształtowania obywateli”. Nowa Szkoła 1992, nr 8 str. 452 - 458.

Dudziak Barbara „Samorządność w szkole”. Nowa Szkoła 1992, nr 4 str. 217 – 220.

Myler Urszula „Samorząd Uczniowski - źródło satysfakcji nauczyciela”. Nowe w Szkole 1999, nr 3 str.10 – 11.