Przewodnicząca - Agata Kuźma 8a
Zastępca - Jan Krystek 8b
Sekretarz - Barbara Janek 8b
Skarbnik - Julita Iwanicka 8a
Opiekun - mgr A. Babiarz

 

Czym jest Samorząd Uczniowski?


Samorząd stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządy Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych.
     Takie rozumienie Samorządu Szkolnego nie jest jednak powszechne. Potocznie Samorządem Szkolnym nazywa się często wąską grupę młodzieży, która pełni określone funkcje. Stwarza to niebezpieczeństwo zaniku zainteresowania pozostałych uczniów dla spraw życia zbiorowego, nie mówiąc o tym, że jest to wypaczenie samej idei samorządności. Konieczne jest więc, aby wszyscy uczniowie w szkole mieli poczucie przynależności do Samorządu Uczniowskiego danej szkoły, aby rozumieli, iż są jego członkami i mają wpływ na organizację i przebieg życia zbiorowego w szkole. Zarząd Samorządu Uczniowskiego powinien być nie tylko organem kierowniczym, podejmującym decyzje za ogół uczniów i sprawującym nad nimi władzę, ale głównie organizatorem życia zbiorowego.
     Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.
     W systemie wychowawczym nowoczesnej szkoły Samorząd powinien spełniać niezwykle doniosłe funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien on być podstawową formą partnerskiego współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien on być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości.
     W kompetencji Samorządu nie mogą znajdować się sprawy nieważne, nikomu niepotrzebne, bądź też wynikające jedynie z doraźnych poleceń dyrekcji, rady pedagogicznej lub opiekuna. Samorząd Uczniowski funkcjonować będzie w szkole konstruktywnie i wydajnie tylko wówczas, gdy okaże się naprawdę potrzebny społeczności uczniowskiej i jeżeli każdy uczeń tę potrzebę sobie uświadomi. Samorząd musi spełniać powszechne oczekiwania uczniów, reagować na wspólne sprawy, mieć możliwość współdecydowania o całokształcie życia wewnętrznego szkoły.
     Rada Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję koordynatora samorządnej działalności młodzieży w klasach, w rozwijanych w miarę potrzeby sekcjach samorządowych, takich jak: naukowa, redakcyjna, rozrywkowa, porządkowa, radiofoniczna, dekoracyjna, sportowa i inne. Rada jest współorganizatorem życia grup wiekowych. Przewodniczący poszczególnych gryp wiekowych współdziałają z opiekunami tych grup. Współpraca ta dotyczy m.in. przygotowania apeli, gazetek oraz pełnienia dyżurów.
     Rola i wychowawcze znaczenie Samorządu Uczniowskiego w szkole zależą przede wszystkim od tego, jakie sprawy zostały mu powierzone na zasadzie pełnego i lojalnego partnerstwa z dyrekcją i radą pedagogiczną szkoły. Tylko w takiej szkole, w której Samorząd traktowany jest z całą powagą, zaś przyznane mu kompetencje są dostatecznie szerokie i respektowane, jest on wartościowym i skutecznym narzędziem wychowawczym.

Zadania, które powinny należeć do kompetencji Samorządu można ująć w następujące grupy:

Zadania związane z kształtowaniem właściwego stosunku uczniów do nauki i do procesu zdobywania wiedzy / olimpiady, konkursy przedmiotowe, wystawy szkolne, klasowe, koła zainteresowań, wytwarzanie pomocy naukowych, opracowywanie albumów itp. /.

Zadania dotyczące uczestnictwa społeczności uczniowskiej w planowaniu życia i pracy szkoły i działalności grup wiekowych / organizowanie zebrań społeczności uczniowskiej, udział uczniów w tworzeniu władzy uczniowskiej, zarządu Samorządu, organizowanie narad klasowych, spotkań młodzieży, organizowanie spotkań z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, komitetem rodzicielskim, organizowanie prac społecznie użytecznych, organizowanie systematycznych spotkań apelowych, poszukiwanie form umożliwiających przepływ informacji – gazetki, kroniki, informatory, radiowęzeł, zeszyt ogłoszeń Samorządu /.

Zadania obejmujące rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej – opieka nad klasami młodszymi, koła korepetytorów, punkty [pomocy naukowej, zapewnienie pomocy chorym uczniom, dyżury szkolne.

Zadania związane z organizowaniem czasu wolnego – działalność artystyczna, rozrywkowa, kulturalno-oświatowa, aktywny udział w pracy kół zainteresowań.

Zadania dotyczące udziału młodzieży w gospodarowaniu szkołą – organizowanie klasopracowni, urządzanie szkoły i opieka nad salami lekcyjnymi, opieka nad otoczeniem szkoły, konserwacja pomocy naukowych i sprzętu, gospodarowanie sprzętem.

Zadania określające udział uczniów w regulowaniu stosunków wewnętrznych – udział w tworzeniu prawodawstwa szkolnego, rozstrzyganie niektórych konfliktów uczniowskich w myśl postanowień zawartych w Kodeksie Ucznia, odbywanie spotkań o tematyce interesującej młodzież.

Zadania sprowadzające się do wzbogacania życia wewnętrznego szkoły, np.: pielęgnacja tradycji szkoły i Samorządu / troska o sztandar szkoły, kącik patrona, tworzenie gabinetu tradycji i opieka nad nim, uroczystości i imprezy szkolne, prowadzenie kronik, zakładanie albumów, zbieranie pamiątek, włączanie rodziców do życia szkolnego, utrzymywanie stałego kontaktu z absolwentami szkoły czy nauczycielami emerytami.

 

Jaki powinien być Samorząd Uczniowski w nowym systemie szkolnym?

      Zgodnie z oczekiwaniami MEN na program wychowawczy szkoły składa się 10 zasad. Ostatnim punktem są zasady funkcjonowania i zadania Samorządu Szkolnego / Biblioteka Reformy zeszyt 13; str. 44 Wyd. MEN /.
     Dyrektorzy szkół, szczególnie szkół średnich oczekują, że Samorząd będzie:

  • poważnym i solidnym partnerem.
  • będzie wyrażał oczekiwania ogółu uczniów, czyli będzie ich reprezentantem.
  • będzie podejmował działania oczekiwane przez całą społeczność uczniowską.
  • będzie interweniował w przypadku naruszania praw / zgodnie z zasadami określonymi w prawie szkolnym /.
  • Z zestawienia tego wynika, że taki Samorząd powinien być dla dyrektora wielką pomocą gdyż:
  • monitoruje funkcjonowanie szkoły poprzez uczniów.
  • zwiększa sprawność zarządzania.
  • przyczynia się do tworzenia mechanizmów samorządności i samokontroli uczniowskiej

Bibliografia:

Rodziewicz Julian „Równi wśród równych, czyli o Samorządzie Uczniowskim”. Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1985.

Łuczyńska Barbara „W poszukiwaniu koncepcji Samorządu Uczniowskiego, jako sztuki kształtowania obywateli”. Nowa Szkoła 1992, nr 8 str. 452 - 458.

Dudziak Barbara „Samorządność w szkole”. Nowa Szkoła 1992, nr 4 str. 217 – 220.

Myler Urszula „Samorząd Uczniowski - źródło satysfakcji nauczyciela”. Nowe w Szkole 1999, nr 3 str.10 – 11.