kontakt list Górsk, ul. Szkolna 2; 87 -134 Zławieś Wielka  kontakt tel693 926 356  kontakt emailpsmgorsk@o2.pl
     

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1.Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku, adres: ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka, zwana dalej „Szkołą”

2.Inspektor Ochrony Danych

W Szkole powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.Kategorie danych osobowych

Szkoła przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4.Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:

1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

a. realizacja procesu nauczania,

b. obsługa prowadzenia dokumentacji i przebiegu nauczania, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne

c. wystawianie zaświadczeń,

d. sprawowaniem opieki w czasie pobytu dziecka w szkole,

e. zatrudnieniem na stanowiskach nauczycieli, specjalistów i obsługi.

5.Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Szkołę:

1) podmiotom i organom, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie: Ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 poz. 2159), 

6.Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7.Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania udzielonej przez Pani/Panu zgody, a po jej wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Szkoły wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Szkoła będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9.Źródło pochodzenia danych

Przetwarzane dane pochodzą wyłącznie od osoby wyrażającej zgodę na ich przetwarzanie

10.Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

1) przeprowadzenia procesu edukacji i wychowania dziecka

2) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie pobytu w szkole

11.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane,

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji


(prosimy umieścić na dokumentach składanych w procesach rekrutacji ogłaszonych przez Szkołę)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko nauczyciela, ogłoszonej w dniu ………………, prowadzonej przez Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Górsku.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w kolejnych rekrutacjach prosimy o umieszczenie na dokumentach klauzuli:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Górsku.

 


Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła MuzycznaI stopnia w Górsku z siedzibą w Górsku (adres: ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka), zwana dalej Szkołą.

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

3. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługujePani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych

1. w zakresie wskazanym w pkt II.1 i II.2 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,

2. w zakresie wskazanym w pkt II.3 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca bieżącego roku szkolnego.

V. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.