REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

I. Cele konkursu:

·        promowanie wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa;

·        zachęcanie do twórczej aktywności;

·        rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi młodych autorów oraz popularyzowanie ich twórczości;

·        uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego;

·        łączenie umiejętności literackich i plastycznych.

II. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

·        każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę w formie komiksu i/lub wiersza;

·        praca konkursowa powinna zostać wykonana odręcznie, w formacie A3 lub A4;

·        komiks musi zawierać minimum 8 rysunków – inspirowanych życiem drzewa;

·        uczestnicy sami tworzą teksty komiksu,

·        technika wykonania komiksu dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka),

·        wiersz musi być napisany starannie w języku polskim na kartce formatu A4- inspirowany drzewami, Tytuł „Moje Drzewo”

·        praca powinna być wykonana przez jednego autora;

·        w przypadku popełnienia plagiatu przez uczestnika (dostarczenia już istniejącego komiksu i podpisania go swoim nazwiskiem) praca nie zostanie dopuszczona do konkursu.

·        Pracę należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem autora.

·        Pracę należy dostarczyć do p. Kamilli Strzałkowskiej-Aranin lub p. Izabeli Rzeszutko do 29.10.2021r.

III. Kryteria oceny:

·        Oryginalność

·        Język i ortografia

·        Bogactwo środków poetyckich

·        Kompozycja pracy

·        Ogólna estetyka pracy

 

Organizator: Izabela Rzeszutko oraz Kamilla Strzałkowska-Aranin