Plan pracy biblioteki

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W GÓRSKU ROK SZKOLNY 2023/2024

 

CZĘŚĆ I. ZADANIA BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE

Zadania ogólne

Zadania szczegółowe

Daty lub częstotliwość realizacji

Planowanie i sprawozdawczość.

1.Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

wrzesień

2. Przygotowanie scenariuszy zajęć i imprez bibliotecznych oraz niezbędnych materiałów dydaktycznych.

cały rok wg potrzeb

3. Prowadzenie statystyk wypożyczeń (dziennych, miesięcznych semestralnych, rocznych.

na bieżąco

4. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z działalności biblioteki.

luty/czerwiec

5. Uzgodnienie wartości zbiorów bibliotecznych z księgowością.

grudzień

6. Podawanie danych do SIO.

grudzień

7. Założenie kart bibliotecznych dla nowych czytelników oraz aktualizacja kartotek czytelników w programie bibliotecznym.

wrzesień

8. Prowadzenie dziennika bibliotecznego.

na bieżąco

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów.

1. Opracowanie zestawień z propozycjami książek planowanych do zakupu.

2. Porównywanie ofert wydawnictw/hurtowni/księgarń. 3

. Składanie zamówień na wybrane dokumenty.

4. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych (w tym podręczników szkolnych) oraz przyjmowanie zwrotów.

5. Wydawanie materiałów ćwiczeniowych.

6. Udostępnianie zbiorów w czytelni.

cały rok szkolny wg potrzeb

Ewidencja i opracowanie zbiorów.

1. Gromadzenie dokumentów wpływu oraz ich opisywanie.

2. Tworzenie dokumentów wpływu darów.

3. Opracowanie techniczne, rzeczowe i formalne dokumentów.

cały rok szkolny

Selekcja zbiorów.

1. Wyodrębnianie książek przeznaczonych do zubytkowania.

2. Praca w komisji do spraw selekcji księgozbioru i opracowanie dokumentu potwierdzającego zubytkowanie zbiorów.

co najmniej raz w roku

Dbałość o zbiory i pomieszczenia biblioteczne.

1. Aktualizacja napisów informacyjnych.

2. Wykonywanie gazetek ściennych.

3. Włączanie książek do zbiorów.

4. Porządkowanie zbiorów bibliotecznych.

5. Konserwacja zbiorów.

na bieżąco wg potrzeb

 

CZĘŚĆ II. ZADANIA PEDAGOGICZNE

Zadania ogólne

Zadania szczegółowe

Daty lub częstotliwość realizacji

Prowadzenie działalności informacyjnej.

1. Udzielanie czytelnikom informacji różnego typu, m.in. katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych.

na bieżąco

Przygotowanie uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

1. Tworzenie i uaktualnianie napisów informacyjnych, plansz, plakatów itd.

wg aktualnych potrzeb

2. Tworzenie wystawek książek związanych z obchodami wybranych świąt oraz wystaw nowości.

wg aktualnych potrzeb

3. Prowadzenie zajęć dotyczących korzystania z katalogów bibliotecznych oraz bibliotek cyfrowych.

na bieżąco wg potrzeb

Prowadzenie działań rozwijających zainteresowania czytelnicze oraz wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.

1. Pomoc w dokonywaniu wyborów czytelniczych oraz prowadzenie rozmów na temat przeczytanej literatury.

na bieżąco

2. Organizacja wydarzeń powiązanych z rozwijaniem czytelnictwa:

- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,

- pasowanie na czytelnika,

- „Czytanie na polanie”

- Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek,

-Wielka Liga Czytelnicza.

wg harmonogramu

3. Prowadzenie kółka czytelniczego.

raz w tygodniu/ miesiącu

4. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w czytelni.

na bieżąco

Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.

1. Współpraca z innymi członkami rady pedagogicznej:

a) przekazywanie innym nauczycielom informacji na temat stanu czytelnictwa oraz preferencji czytelniczych uczniów;

b) gromadzenie (w miarę możliwości szkoły) materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych;

c) konsultowanie zakupów z innymi nauczycielami, a czasami także psychologiem i pedagogiem szkolnym;

d) przygotowywanie dla innych nauczycieli propozycji książkowych (w szczególności dotyczących dydaktyki i wychowywania:

e) współpraca w ramach realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

f) udział w lekcjach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli.

wg potrzeb

2. Współpraca z radą rodziców:

a) informowanie rodziców o czytelnictwie dzieci;

b) popularyzacja literatury związanej z wychowaniem;

c) zwracanie się z prośbą do rady rodziców o sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych i/lub nagród dla uczestników konkursów.

wg potrzeb

3. Współpraca z bibliotekami, szkołami i instytucjami kultury:

a) wymiana informacji na temat wydarzeń i konkursów;

b) udział w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje.

na bieżąco

Doskonalenie zawodowe oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

1. Udział w szkoleniowych spotkaniach rady pedagogicznej.

2. Udział w spotkaniach sieci nauczycieli bibliotekarzy.

3. Udział w wybranych przez siebie szkoleniach/webinariach/wykładach/kursach.

4. Lektura publikacji z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii i szeroko rozumianego bibliotekarstwa, w tym prenumerata „Biblioteki w Szkole”.

5. Chwalenie się własnymi osiągnięciami i pomysłami na forach branżowych.

6. Przeprowadzenie szkolenia dla zespołu wychowawców świetlicy i biblioteki.

na bieżąco