Plan pracy biblioteki szkolnej

 

Cel główny:

Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji

Cele szczegółowe:

1. Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego.

2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

3. Kształtowanie postaw szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury.

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych n-la bibliotekarza.

5. Kultywowanie tradycji szkolnych.

6. Prace biblioteczno-techniczne.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.1.Edukacja czytelnicza

Porady bezpośrednie i lekcje biblioteczne.

bibliotekarz

Stale, zgodnie z harmonogramem lekcji bibliotecznych

1.2. Wdrażanie do pracy z książką i różnymi dokumentami

Wzbogacanie księgozbioru biblioteki pod kątem rozbudowy warsztatu informacyjno –bibliograficz -nego

bibliotekarz

Na bieżąca, w miarę potrzeb i możliwości

1.3.Działalność informacyjna w czytelni

Wykazy lektur szkolnych,  oraz przydatnych adresów internetowych

bibliotekarz

Stale, według potrzeb

1.4. Tworzenie opisów bibliograficznych książek

Udostępnianie katalogów i kartotek

bibliotekarz

 

2.1. Propagowanie piśmiennictwa.

Wycieczka do muzeum Piśmiennictwa i drukarstwa w Grębocinie

bibliotekarz we współpracy z innymi nauczycielami

 

2.2. Wykorzystywanie pomieszczenia czytelni na różnego rodzaju prezentacje  i wystawy

Galerie, przedstawienia konkursy

bibliotekarz i inni nauczyciele

 

2.3. Współpraca z gminną biblioteką publiczną

Zajęcia biblioteczne, warsztaty

Bibliotekarz, pracownik biblioteki publicznej

W uzgodnieniu z biblioteką publiczną

2.4. Rozwijanie zdolności artystycznych uczniów

Konkursy  plastyczne, pięknego czytania, recytatorskie, zajęcia teatralne.

Bibliotekarz we współpracy z logopedą oraz nauczycielami Edukacji wczes-noszkolnej

Zgodnie z kalendarzem dodatkowych form pracy z czytelnikiem na rok szkolny 2016/2017

3.1. Rozpoznawanie preferencji czytelniczych uczniów

Działalność Klubu Przyjaciół Książki, wykazy laureatów konkursów bibliotecznych, indywidualne rozmowy z uczniami,  wychowawcami

Bibliotekarz, wychowawcy klas

Stale, na bieżąco

3.2. Promocja czytelnictwa

Kącik Książki, wystawy, spis lektur, apele biblioteczne, poradnictwo czytelnicze.

bibliotekarz

Zgodnie z Kalendarzem dodatkowych form pracy z czytelnikiem

3.3. Powiększanie księgozbioru podręcznego, popularnonaukowego

Zakupy książek według dezyderatów uczniów i nauczycieli oraz potrzeb biblioteki

bibliotekarz

Na bieżąco, w miarę potrzeb

3.4.Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat

Korzystanie z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, wykaz adresów internetowych

bibliotekarz

W miarę potrzeb

4.1. Wzbogacanie i aktualizowanie zbiorów bibliotecznych dla nauczycieli

Zebrania, konferencje, warsztaty metodyczne

Bibliotekarz, nauczyciele

 

4.2. Udział nauczyciela bibliotekarza w różnych formach doskonalenia

Konferencja Bibliotekarzy w Ołomuńcu i Ostrawie, org. przez Polski Związek Bibliotek

Bibliotekarz, nauczyciele

Wrzesień 2016

5.1. Czynny udział biblioteki w przygotowaniu uroczystości szkolnych oraz ich dokumentowanie.

Zgodnie z Kalendarzem dodatkowych form pracy z czytelnikiem.

Zgodnie z Kalendarzem dodatkowych form pracy z czytelnikiem.

Zgodnie z Kalendarzem imprez szkolnych i bibliotecznych

5.2. Organizowanie konkursów dotyczących regionu, gminy, ich historii, obyczajów.

Zgodnie z Kalendarzem dodatkowych form pracy z czytelnikiem.

Zgodnie z Kalendarzem dodatkowych form pracy z czytelnikiem.

Zgodnie z Kalendarzem Imprez szkolnych i bibliotecznych

6.1. Wykonywanie czynności biblioteczno- technicznych.

Prace organizacyjno- techniczne takie jak: gromadzenie zbiorów, ewidencjonowanie, katalogowanie, planowanie pracy, selekcja, ubytkowanie, prowadzenie dziennika  statystyki dziennej, rocznej i półrocznej.

bibliotekarz

Każdy piątek zgodnie z tygodniową organizacją  pracy biblioteki szkolnej.